Ταπανλής Ευστράτιος
Καρδιολογία
Καβέτσου, 81100, Μυτιλήνη

Ταπανλής Ευστράτιος