Μιχαηλίδης Εμμανουήλ
Καρδιολογία
Χριστός, 85200, Κάλυμνος

Μιχαηλίδης Εμμανουήλ