Μαγνητική Βόλου
Διαγνωστικό Κέντρο
Δημητριάδος 23, 38333, Βόλος

Μαγνητική Βόλου