Λαμά Ραμπίντρα
Διαγνωστικό Κέντρο
Χριστός, 85200, Κάλυμνος

Λαμά Ραμπίντρα