Κατωδρύτης Γεώργιος
Παθολογία
Κωνσταντινουπόλεως 182, 68200, Ορεστιάδα

Κατωδρύτης Γεώργιος